คู่มือใช้งาน


ความหมายของเมนูต่างๆ

 • ลูกค้า - ลูกค้าที่มาติดต่อใช้บริการ Ad. & Banner
 • ผู้ใช้ - ผู้ใช้งานในระบบ INN Advertising & Banner System
 • ตำแหน่ง Ad. & Banner - เก็บตำแหน่งและขนาดของ Ad. & Banner ที่ใช้แสดงในระบบ โดยระบบจะแบ่งส่วน หน้า www เป็น 3 ส่วนหลัก คือ
  • Home คือ หน้าแรกของ www.innnews.co.th (เรียกย่อเป็นรหัสว่า HOM)
  • Section คือ หน้าที่แยกข่าวตามหมวดต่างๆ (เรียกย่อเป็นรหัสว่า SEC)
  • Detail คือ หน้าที่แสดงเนื้อข่าว (เรียกย่อเป็นรหัสว่า DET)
  โดยในแต่ละส่วนหลัก ก็จะแบ่ง Ad. & Banner ออกเป็นตำแหน่งและขนาดต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้
  ปกติข้อมูลในส่วนนี้จะได้รับการกำหนดมาให้เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องใช้งานเมนูนี้
 • ตารางข้อมูล - เก็บข้อมูลที่จำเป็นของระบบ ผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องใช้งานเมนูนี้

 • ชิ้นงาน Ad. & Banner - คือ ชิ้นงานที่ใช้ในการแสดงผลบน www ซึ่งจะแสดงได้ทั้งไฟล์รูปภาพ .JPG, .PNG, .GIF หรือ Flash File .SWF
 • Default Ad. & Banner - คือ ชิ้นงานที่ใช้ในการแสดงผล + ตำแหน่งที่ต้องการแสดงผลบน www โดยความหมายของ Default คือ Ad. & Banner นี้จะถูกแสดงผลเสมอ ไม่ขึ้นกับช่วงเวลาใดๆ ยกเว้นจะถูกแสดงผลทับโดย Show Ad. & Banner เท่านั้น
 • Show Ad. & Banner - คือ ชิ้นงานที่ใช้ในการแสดงผล + ตำแหน่งที่ต้องการแสดงผลบน www โดย Show Ad. & Banner คือ Ad. & Banner ของลูกค้าที่สามารถกำหนดช่วงเวลา + ตำแหน่งที่ต้องการแสดงได้ โดยกำหนดได้หน่วยย่อยที่สุดเป็นวัน

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

 • ลูกค้า - ติดต่อใช้บริการ Ad. & Banner + ส่ง File Ad. & Banner ที่ต้องการนำลงแสดงใน www + ระยะเวลาที่ต้องการแสดงผล (เช่น ตั้งแต่วันที่ 14 กพ. 2555 - 21 กพ. 2555)
 • ผู้ใช้ - ตรวจสอบ Ad. & Banner, ตรวจสอบว่า เป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ ให้เพิ่มข้อมูลลูกค้า จากเมนู Config->Application->ลูกค้า เสียก่อน
 • ผู้ใช้ - จากนั้น ทำการ upload ไฟล์ Ad. & Banner ที่ได้จากลูกค้าลงในระบบ จากเมนู ชิ้นงาน Ad. & Banner
 • ผู้ใช้ - จากนั้น ก็ทำการจับคู่ ชิ้นงาน Ad. & Banner กับตำแหน่งที่ต้องการแสดงผลใน www จากเมนู Default Ad. & Banner หรือ Show Ad. & Banner
 • ผู้ใช้ - เมื่อกำหนด Ad. & Banner + ตำแหน่งที่ต้องการแสดง (+ ช่วงเวลาที่ต้องการแสดง) เรียบร้อย Ad. & Banner นั้นๆ จะมีผลและแสดงทาง www โดยระบบจะทำการตรวจสอบชิ้นงานและแสดงผลใหม่ ทุก 30 นาที แต่ถ้าต้องการให้มีการแสดงผลทันที ให้เรียกใช้เมนู การแสดงผล Default Ad. & Banner -> สร้าง Ad. & Banner เพื่อแสดงผลจริง ระบบก็จะปรับปรุงข้อมูลและแสดงผล Ad. & Banner ล่าสุดทันที